ליצירת קשר
דלג לתוכן ראשי

תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר "יוצרים שינוי". אתר זה מכיל תכנים שונים ומגוונים המיועדים לאנשי חינוך ולתלמידים, למטרות חינוכיות פרטיות  ושאינן מסחריות בלבד. 

תנאי השימוש ומדיניות פרטיות של אתר זה חלים על כל שימוש שנעשה באתר כהגדרתו להלן. השימוש באתר לגולש מתחת לגיל 18 כפוף לאישור הורה או אפוטרופוס.

1. קבלת התנאים

התנאים להלן חלים על אתרי האינטרנט של רוח טובה [ע"ר] ("רוח טובה") לרבות על אתר "יוצרים שינוי", הנמצא בכתובת www.dfc.org.il, על הגישה לאתרים ולכל המידע, התוכן והשירותים, לרבות ומבלי לגרוע טקסטים, גרפיקה, לוגואים, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, כלים, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, הניתנים ו/או הכלולים באתר ("האתר"). בכניסתך לאתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים המתוארים במסמך זה. אם אינך מבין או מסכים לתנאים אלו, עליך לצאת מאתר זה מיידית ולהימנע מלעשות בו כל שימוש. תנאי שימוש אלו הנם הסכם מחייב בינך ובין רוח טובה והשימוש שלך באתר זה כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף במועד כניסתך לאתר.

רוח טובה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
במקרה של שינויים מהותיים רוח טובה תודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בדף הבית של האתר. עליך לעיין בנוסח העדכני ביותר של מסמך זה על ידי ביקור ב www.dfc.org.il.

השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים.

2. רישיון מוגבל

בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה, רוח טובה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון גישה לאתר, שהינו אישי, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי, מוגבל וניתן לביטול במלואו, למטרת שימוש אישי ולא מסחרי בלבד בשירותים הזמינים באתר. הנך מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה.

אתה האחראי הבלעדי להשיג, לשלם עבור, לתקן ולתחזק את כל הציוד, החומרה, הכלים, התכנות, השירותים והחומרים הנדרשים לצורך ובקשר עם גישה לאתר זה ולמוצרים והשירותים הניתנים בו. מבלי להגביל את האמור לעיל, עליך לשלם את כל החיובים, המיסים, העלויות והאגרות להשגת גישתך לאתר, לאינטרנט, הטלפון, והמחשב שלך וכל ציוד קצה אחר. הנך מסכים ומתחייב שלא להיכנס לאתר באמצעים בלתי מורשים.

3. זכויות קניין ובעלות

האתר, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות עימו (להלן: "קניין רוח טובה"), אינם למכירה והם רכושה הבלעדי של רוח טובה, מרשיה ו/או מי מטעמם. תנאים אלו אינם מקנים לך זכות בקניין רוח טובה, אלא זכות שימוש מוגבלת בלבד כמפורט לעיל. הזכויות המוענקות על פי הסכם זה מוגבלות לאלו המצוינות כאן במפורש, ופרט לזכויות אלה רוח טובה אינה מעניקה זכויות או רישיונות נוספים במשתמע או אחרת. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין רוח טובה אסורים בהחלט ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של רוח טובה.

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות רוח טובה בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.

הנך מסכים ומודע לכך כי לרוח טובה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

4. מטרות ותכלית

לרוח טובה מטרות רבות, ביניהן הגשמת יוזמה חברתית ועידוד פרויקטים למען הקהילה.

רוח טובה בשיתוף עמותת מלאכי יום הולדת מקדמת בישראל את תוכנית "יוצרים שינוי" שהינה תוכנית חינוכית בינלאומית, הפועלים במדינות רבות ברחבי העולם ומטרתה לעודד ילדים להאמין ביכולתם וביצוע שינוי חיובי, בתחומים שמפריעים להם ורלוונטיים לעולמם ("התוכנית"). תכלית רוח טובה ו/או האתר היא עשייה למען חברה טובה יותר והעצמת כוחה של החברה האזרחית. האתר מהווה כלי טכנולוגי המשמש לחיבור בין אנשים ומעשים, להפצת התוכנית ולהגדלת היקף הפעילות החברתית בישראל. עם זאת, רוח טובה אינה שולטת בכל תכני האתר והאתר עלול להכיל תכנים שאינם עומדים במטרות.
האתר נועד לשמש פלטפורמה להכרת התוכנית ולהפצתה בקרב האוכלוסייה בכלל ואנשי חינוך בפרט.

5. תכני האתר

כל המידע והתוכן הכלולים באתר הם  לשימושך ועל אחריותך בלבד. האתר עשוי לכלול תכנים שיעוררו התנגדות מצדך או מצד אחרים. יחד עם זאת אנו נשתדל לבדוק תלונות ונשמח לקבל משובים ותגובות בכתובת dfcisrael@gmail.com.

רוח טובה וספקיה החיצוניים אינם ערבים לדיוק, לעדכניות, לשלמות או לזמינות של האתר, או מתחייבים לתוצאות כלשהן הנובעות משימושך בו. יתכן והתוכן באתר יהפוך במהרה ללא מהימן או לא עדכני ממגוון סיבות. רוח טובה וספקיה החיצוניים לא מחויבים לעדכן מידע או דעות כלשהם הכלולים בקניין רוח טובה. רוח טובה רשאית להפסיק להציע כל תוכן שהוא באתר בכל עת וללא הודעה וכן לחסום כל משתמש והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של רוח טובה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רוח טובה שומרת לעצמה את הזכות לא לפרסם, לשדר, להעלות לאתר בכל פורום שהוא, חומר, מידע, תכנים, שלא על פי חוקי מדינת ישראל, או חומר, מידע ותכנים העלולים לפגוע בפרטיותם של המשתמשים, או מידע שלדעת רוח טובה אינו מוסרי או עלול לפגוע באופן כלשהו במשתמשים ובמפרסמים באתר ו/או הפוגע/לא הולם את מטרותיה.

6. מידע פרסומי

מבלי לגרוע מכך שפרסום ו/או כל שימוש מסחרי אסור, למעט אם אושר מראש ובכתב על ידי רוח טובה, כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל רשותה של רוח טובה לפרסם. רוח טובה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של רוח טובה לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים. רוח טובה שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שרוח טובה תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.

7. תכנים והתוכן שלך

רוח טובה אינה אחראית לתכנים של משתמשיה ואינה אחראית להבטיח כי תכני משתמשיה, לרבות תכנים בקשר עם העמותות ו/או גופים חינוכיים ופרטי הפרופיל שלהם (ככל שישנם), הנם מדויקים, מהימנים או עומדים בדרישות כל דין.

הנך מסכים כי רוח טובה תהא רשאית להוריד לשרתיה ו/או לתת למשתמשים את הזכות להעלות/להוריד מסמכים, מידע ו/או כל תוכן אחר שאתה תספק באמצעות האתר, לרבות ומבלי לגרוע, עמוד הפרופיל (ככל שיש), הודעות, פרסום, מודעות, מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי או כל חומר אחר (להלן: "התוכן שלך"). התוכן שלך הוא באחריותך הבלעדית. הנך מעניק בזאת לרוח טובה רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, ניתן להעברה, ניתן להמחאה, משולם במלואו וללא תמלוגים, להשתמש, לאחסן, להעביר, להציג, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, לבצע, לשכפל, להפיץ, לדחוס או להמיר לצורך הפצה או לנצל את התוכן שלך באופן אחר, בכל צורת מדיה שהיא, לצורך המטרה הבלעדית של מתן השירותים באמצעות האתר ו/או מימוש מטרות האתר. ככל שהתוכן שלך מהווה דעה, ביקורת, משוב או הצעה בנוגע לאתר, תכניו, השירותים הכלולים בו ו/או כל חלק מאלה, הנך מעביר ומסב בזאת באופן מוחלט ובלתי ניתן לביטול את הבעלות בתוכן זה לרוח טובה. אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי: (i) אתה הבעלים היחידי ו/או מחזיק בכל הזכויות בתוכן שלך. התוכן שפרסמת או העלית או שתעלה או תפרסם, לרבות פרטיך האישיים, אינם מכילים מידע כוזב; (ii) אין כל מניעה או הגבלה המונעת או המגבילה אותך מלהעניק לרוח טובה את הרישיון האמור לעיל; ו-(iii) התוכן שלך לא: (א) יאפשר או יקדם פעילות בלתי חוקית, או יכיל תוכן בלתי חוקי; (ב) יכיל תוכן, חומר תועבה או מידע משמיץ, מגונה, מעליב, גזעני או פוגעני מבחינה אתנית, המהווה הטרדה, או המפלה על בסיס גזע, מין, צבע, דת, גיל, נטייה מינית או נכות צרכים מיוחדים; (ג) יכיל תוכן מיני מרומז או מפורש; (ד) יפר כל זכות של צד שלישי כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע, זכויות קניין רוחני; (ה) יהיה בו כדי לזלזל, להשמיץ או לעורר חוסר-אמון ברוח טובה ו/או הגורמים הקשורים עמה או צד שלישי כלשהו; (ו) יכיל מנעול לניהול זכויות דיגיטליות (DRM), כולל כל כלי המיועד להגביל את מספר הפעמים שניתן להעתיק או להציג את התוכן; (ז) יפגע ו/או יסטה ממטרות האתר ו/או התנאים המפורטים בהסכם זה; או (ז) יכיל באופן אחר תוכן המפר כל דין, כללים, תקנות או מדיניות של גוף מוסמך כלשהו. רוח טובה רשאית למנוע ולחסום את השימוש באתר ולסמן או לחסום כל תוכן, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רוח טובה, ללא הודעה מוקדמת. לא יהיו לך תלונות, טענות או דרישות כלשהן כלפי רוח טובה בקשר למחיקה, חסימה או הסרה של התוכן שלך ו/או כל תוכן אחר. הנך מצהיר כי אתה מבין ויודע שהתוכן שלך עשוי להיות מוצג בפני כל באתר ושהגישה אליו עשויה להיות אפשרית הן באמצעות הסלולר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר.

העלאת תכנים לאתר: 

 • מעלה התמונה והתוכן ("החומרים") מסכים, ומצהיר כי הוא בעל הזכויות המלאות והבלעדיות במלוא החומרים, לרבות זכויות הקניין והקניין הרוחני וכי עצם העלאת החומרים על ידו, מהווה ויתור באופן בלתי חוזר, על כל זכות העשויה להיות לו בקשר עם החומרים, ועל כל טענה בעניין, לרבות כל זכות מוסרית וזכויות יוצרים בחומרים.
 • מעלה החומרים מאשר ומסכים כי בעל האתר או מי מטעמו יהיו רשאים לעשות כל שימוש בחומרים לפי שיקול דעתם הבלעדי לרבות שימושים מסחריים, שכפול, העתקה, פרסום, הקרנה ואו הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה, שבעל זכות היוצרים רשאי ויכול לעשות על פי כל דין, וכל זאת, ללא תשלום תמלוגים, ללא הגבלת זמן ובכל העולם.
 • מעלה החומרים מתחייב, כי לא יעלה לאתר תמונה אשר עלולה להפר כל דין ו/או להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר ו/או צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב מעלה החומרים כי לא יעלה תמונה ו/או תוכן המכילים תכנים בלתי נאותים, ו/או פוגעניים, ו/או אלימים, ו/או גזעניים ו/או תכנים מיניים, ו/או פרובוקטיביים ו/או כל תמונה ו/או תוכן בלתי ראויים אחרת וכי האחריות המלאה בגין פרסום החומרים כאמור לעיל, תחול על מעלה החומרים באופן בלעדי.
 • מעלה החומרים מאשר ומסכים כי בעל האתר לא ישא בכל אחריות לגבי דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בקשר עם החומרים מפורסמים, לרבות בכל הקשור לזכויות החומרים, ובמקרה בו יתברר כי התמונה ו/או התוכן שהועלו מפירים חיובים המוטלים על מעלה התמונה כאמור לעיל, או כי החומרים מפירים כל זכות של צד שלישי ו/או כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על מעלה התמונה, ויהיה עליו לשפות ולפצות את בעל אתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו ו/או למי מטעמו עקב כך מייד עם קבלת דרישתה הראשונה.
 • מעלה החומרים מאשר ומסכים כי בעל האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא תישא באחריות לנזקים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם למעלה החומרים ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מעצם העלאת החומרים או מכל שימוש אחר שיעשה בעל האתר בחומרים, כמפורט לעיל.
 • מעלה החומרים משחרר את בעל האתר ו/או מי מטעמו מכל אחריות לכל שימוש בתמונה ו/או בתוכן, ככל שייעשה על ידי צד שלישי כלשהו, וכן מאשר ומסכים כי בעל האתר איננו אחראי ולא ישא באחריות לנזקים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם למעלה החומרים ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מכך .
 • מוסכם כי לבעל האתר שיקול הדעת הבלעדי, להסרת החומרים במלואם, או חלקם מהאתר, בכל עת, ככל שימצא לנכון.

8. תכנים של צדדים שלישיים

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתר עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים באתר מטעם צדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות רוח טובה. רוח טובה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק מספקת את הפלטפורמה להצגתם בידי אותם צדדים שלישיים.

ככל שהאתר מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. במידה ויש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירות ו/או תוכן כאמור, או כל לינק המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג' שמספק אותם. לינקים כאמור עומדים לרשותך באתר רק לנוחותך ואין האתר אחראי ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם רוח טובה, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי רוח טובה ורוח טובה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. רוח טובה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'.  אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לאתרים ולתכנים של צד ג' בלינק, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ותכנים כאמור ותוודא כי האתר מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

ייתכן ותהיה לך האפשרות לקשר בין תכנים ושירותים מסוימים הזמינים באתר לבין חשבונותיך באתרי מדיה חברתית (כגון פייסבוק או טוויטר). קישור כאמור יתבצע על-ידך ובאחריותך הבלעדית (ובכפוף לתנאי השימוש של המדיה החברתית הרלוונטית). בטרם ביצוע קישור כאמור עליך לקחת בחשבון את ההשלכות האפשריות של פעולה זו, כולל בין היתר זמינות פרטי הפרופיל שלך מהמדיה החברתית הרלוונטית באתר כמו גם את האפשרות לקשר בין פעילויות שונות שלך באתר לבין הפרטים שבחשבון המדיה החברתית שלך.

9. הודעה והסרה

אם הינך מאמין בתום לב כי תוכן כלשהו באתר מפר זכויות קניין רוחני שלך, מפר את פרטיותך ו/או מהווה דיבה או מכיל פורנוגרפיה או מהווה עוולה, באפשרותך לשלוח הודעה לרוח טובה ב dfcisrael@gmail.com לפרט טענותיך ולבקש כי החומר יוסר או כי הגישה אליו תיחסם תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. אנא שים לב כי רוח טובה אינה מנטרת את התוכן המועלה לאתר על-ידי משתמשים, אלא משמשת אך ורק כפלטפורמה המאפשרת חשיפה לתוכנית ולאינטראקציה בין הצדדים המעוניינים בקידום התוכנית ולכן לא תוכל לדעת כי מפורסם באתר תוכן מפר מבלי שתיצור עמנו קשר. רוח טובה לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

10. אבטחת מידע

בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר ייתכן ותתבקש למסור מידע. הנך מסכים ומתחייב למסור מידע אמיתי, מדויק, שלם ועדכני. הנך מסכים ומתחייב שלא לחלוק את מידע ההרשמה שלך (כולל שם המשתמש והסיסמה שלך) עם כל צד שלישי ולכל מטרה שהיא ולשמור על סיסמתך בסודיות. אתה האחראי הבלעדי לכל מידע הניתן על ידך בקשר עם האתר ושימושך בו. אתה האחראי הבלעדי להגנה על המידע המצוי על מחשבך ועליך לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר, כגון על ידי התקנת תוכנת אנטי וירוס, עדכון היישומים שלך, הגנה על הקבצים שלך באמצעות סיסמאות ואי התרת גישה למחשב שלך לצדדים שלישיים.

רוח טובה רשאית, בכל עת, ללא מתן הודעה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, למחוק או למנוע גישתך לכל חלק שהוא באתר, כולל התוכן שלך או המטא דטא (Meta-data).

11. הגבלות על שימוש

אתה מצהיר ומתחייב כי הנך לפחות בן 18 וכי תעשה באתר אך ורק שימוש אישי, אינפורמטיבי ובלתי מסחרי. אלא אם השגת את הסכמתה המוקדמת בכתב של רוח טובה אינך רשאי:

 • להעתיק, לשנות או להציג את השם, הלוגו, סימני המסחר, הטקסט או התמונות של רוח טובה/צדדים שלישיים/האתר בכל דרך; או לכלול כל סימן מסחר של רוח טובה, או כל וריאציה שלו כתגית-מטא, יסוד טקסטואלי חבוי או כל סימן אחר אשר עשוי ליצור רושם של שיוך, חסות או תמיכה בינך ובין רוח טובה ו/או צד ג' כלשהו.
 • לעשות כל שינוי, דקומפילציה, הינדוס לאחור או כל ניסיון להגיע לקוד המקור של האתר, כולו או חלקו, או ליצור יצירות נגזרות מהאתר או כל חלק ממנו.
 • לפגוע ו/או להפר זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים של רוח טובה ושל משתמשים אחרים וצדדים שלישיים.
 • לאפשר גישה לאיזה מבין העמודים, הטקסט, התמונות או התוכן של אתר זה תוך שימוש בטכנולוגיית "מסגור" (Framing).
 • להשתמש בכלים המיועדים למתן גישה ממוחשבת חוזרת לאתר זה או לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר.
 • להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מפרה או תוך הפרת כל דין, חוקים ותקנות רלוונטיים או לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהאתר מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את רוח טובה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור.
 • לקדם ו/או לפרסם כל תוכן, מוצר, שירות ו/או כל מידע שעשוי להיות אסור למכירה ו/או הפצה ו/או קידום או פרסום תחת הדין החל, או שעשוי להיחשב לא חוקי, מתסיס ו/או פוגעני.
 • לעשות כל שימוש הפוגע או עלול לפגוע (לרבות הוצאת לשון הרע) ברוח טובה ו/או הגורמים הקשורים עמה, במשתמשים אחרים ו/או צד ג' כלשהו לרבות ומבלי לגרוע במוניטין שלהם.
 • להשתתף ו/או לסייע בהשתתפות בשיתוף קבצים אסור על פי דין ו/או העברת מידע ו/או יצירת קישורים לאתרים מפרים.
 • לשלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה ו/או כל ניסיון למסור מידע ו/או להציע שירותים בניגוד לכל דין ו/או מטרות רוח טובה.
 • להעלות תכנים, תוכנות ו/או חומרים הנגועים בוירוסים או כל קוד פוגעני ו/או הנועד להפריע, להגביל תפקודי תוכנה חומרה ו/או שירות.
 • לעשות כל פעולה המפריעה למהלך התקין של האתר.
 • לעשות כל פעולה שהנה בניגוד למדיניות וכללי ICANN.
 • לעשות שימוש באתר להפקת רווח ו/או מטרות מסחריות כלשהן.
 • להפר פרטיותם של (כגון מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים), ו/או להטריד משתמשים אחרים, לרבות אך לא רק, פגיעה ביכולתם ליהנות או להשתתף בשירותים הניתנים באתר.
 • לשנות תכני משתמשים אחרים.
 • למסור מידע כוזב.

המשתמש מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על מנת לשמור על המידע, ולא לגרום ו/או לתרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, להפרת המגבלות המצוינות לעיל על השימוש. לאור טיבו הגלובלי של האינטרנט, הינך מסכים ומתחייב לציית לכל החוקים המקומיים בקשר להתנהגות מקוונת, כולל כל החוקים, הכללים, הקודים והתקנות של הארץ בה אתה מתגורר והארץ ממנה אתה מבצע גישה לאתר זה. אם אינך עומד בכללי הכשירות, אנא אל תשתמש באתר זה.

12. גישה לשירות

איננו אחראים לזמינות האתר או השירות. השהייה זמנית של הגישה לאתר עשויה לקרות ללא הודעה, על פי שיקול דעתנו, לרבות ומבלי לגרוע, במקרה של תיקון, תחזוקה, כשל מערכתי או בשל סיבות שאינן בשליטתנו. רוח טובה שומרת את הזכות להשהות את הפעלת השירות, האתר שלה או כל חלק ממנו. הנך מסכים כי רוח טובה וספקיה, אינם אחראים כלפיך בכל דרך שהיא בשל סיום, השהייה, הפרעה או עיכוב של אילו מבין השירותים והמוצרים באתר.

13. מדיניות שמירה על פרטיות

רוח טובה מכירה ומכבדת את החשיבות שבהגנה על פרטיות המשתמשים אנא קרא את מדיניות השמירה על הפרטיות שלנו, החלה על איסוף ואחסון מידע אודות המשתמשים ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. מדיניות הפרטיות זמינה בכתובת www.dfc.org.il/privacy

14. הגבלת אחריות

הנך מסכים כי השימוש באתר הוא על בסיס "AS-IS" ו– "AS-AVAILABLE" וכי האתר מועמד לרשותך כפי שהוא וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שניתן על פי דין, רוח טובה והחברות הקשורות שלה, שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, נותני הרישיונות, קבלני המשנה שלה, ספקיה ו/או מי מטעמה, מסירים במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם האתר, בין במפורש או במשתמע, לרבות ומבלי לגרוע, אחריות משתמעת בעניין סחירות (Merchantability), התאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose) ואי-הפרה.

רוח טובה אינה מתחייבת כי:

 • האתר יתאם את דרישותיך ו/או ציפיותיך.
 • שהאתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, עדכני, מאובטח או נקי מווירוסים, טעויות, תולעים, פצצות תאריך, פצצות זמן או מרכיבים מזיקים אחרים;
 • הנתונים והחומרים המוצגים באתר ו/או התוצאות שיושגו מהשימוש באתר או בשירות יהיו מדויקים או מהימנים;
 • איכות השירותים, המידע או חומר אחר שהושג על-ידך באמצעות האתר תתאם את ציפיותיך או כי יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אספקת השירותים תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ורוח טובה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור;

אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני כל נזק שיגרם, לרבות לרכושך (כולל מערכת המחשב שלך) או אובדן נתונים, תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו.

רוח טובה והקשורות הגורמים הקשורים עמה, שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, מעניקי הרישיון עבורה, קבלני המשנה שלה, ספקיה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בגין הוצאות, נזקים מכל מן וסוג שהם, לרבות ומבלי לגרוע נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או לדוגמא, ובכלל זה ללא הגבלה, בגין אבדן רווחים, תשואה, הכנסה, מוניטין, תועלת, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, אפילו אם רוח טובה ידעה לגבי אפשרות קיומם

הנך מאשר ומסכים כי רוח טובה הציעה את מוצריה ושירותיה, והתקשרה בתנאי שימוש אלו, בהסתמך על תנאי הגבלת האחריות המפורטים במסמך זה, כי תנאי הגבלת האחריות המפורטים במסמך זה משקפים חלוקת סיכונים סבירה והוגנת בינך ובין רוח טובה וכי תנאי הגבלת האחריות והגבלת החבות המפורטים במסמך זה מהווים בסיס הכרחי להסכם בינך ובין רוח טובה. רוח טובה לא תוכל לספק לך את האתר והשירותים על יסוד תשתית כלכלית סבירה ללא הגבלות אלו.

15. שיפוי

הינך מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על רוח טובה נושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, הגומרים הקשורים עמה, סוכניה וספקיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו בקשר עם (במישרין או בעקיפין) התוכן שלך ו/או שימושך באתר ו/או כל הפרה מצדך את הוראות תנאי שימוש אלו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של רוח טובה, ובנוסף לכל זכות העומדת לרוח טובה על פי כל דין.

16. ביטול

הנך מסכים כי רוח טובה, על פי שיקול דעתה, רשאית לבטל את הרישיון וההרשאה הניתנים לך לשימושך באתר, ללא הודעה מראש במקרה שהנך מפר תנאים אלה ו/או מסיבות הקשורות עם תחזוקת האתר ו/או השימוש בו ו/או מכוח דין ו/או מכל סיבה אחרת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של רוח טובה. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש באתר. במקרה של ביטול התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 1, 3-9, 11, 12, 14-17.

17. שונות

הודעה רוח טובה רשאית למסור לך הודעות, כולל בקשר לשינויים בתנאי השימוש של האתר באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל או פרסום באתר. עשרים וארבע שעות לאחר שליחת הדואר האלקטרוני ייחשב העניין כאילו קיבלת וקראת את ההודעה. הודעה שפורסמה באתר תיראה כאילו נמסרה יומיים לאחר הפרסום הראשוני.

ויתור אי המימוש או האכיפה של זכות כלשהי מתנאי שימוש אלו על ידי רוח טובה, לא יהווה ויתור על זכות זו. כל ויתור כאמור יהיה בתוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי רוח טובה.

הדין החל וסמכות שיפוט הדינים החלים על תנאי שימוש אלו יהיו דיני מדינת ישראל (למעט כללי ברירת הדין), ולבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים בעניין כל הסכסוכים בקשר עם אתר זה. כל אחד מהצדדים מקבל על עצמו את סמכות ומקום השיפוט של בתי משפט אלו למטרת כל תביעה כאמור. הצדדים מוותרים מפורשות על תחולתה של אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי.

אתה ורוח טובה מסכימים כי כל תביעה הנובעת או קשורה לאתר רוח טובה תוגש בתוך שנה אחת (1) לאחר היווצרות עילת התביעה. שאם לא כן, עילת תביעה כאמור תהא חסומה לצמיתות.

בטלות חלקית אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תיחשב כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראה תוגבל או תימחק מתנאי שימוש אלו עד למידה המינימלית ההכרחית, והיא לא תשפיע על תקפותן ויכולת האכיפה של יתר ההוראות.

המחאה תנאי שימוש אלו, וכל זכויות ורישיונות המוענקים מכוחן, לא יהיו ניתנים להעברה או להמחאה על-ידך, אולם יהיו ניתנים להמחאה על-ידי רוח טובה ללא הגבלה. כל ניסיון שיעשה לביצוע המחאה תוך הפרה של תנאי שימוש אלו יהיה בטל.

צד ג – אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

כותרות הכותרות המופיעות במסמך זה הן למטרות נוחות בלבד, והן אינן מהוות חלק מתנאי שימוש אלו, והן לא יראו כמגבילות או משפיעות על אלו מהוראות מסמך זה.

הסכם כולל תנאי שימוש אלה בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים ההסכם הכולל בינך ובין רוח טובה ביחס לנושא הנדון כאן, והוא לא ישונה אלא בכתב, בחתימת שני הצדדים, או על ידי ביצוע שינוי בתנאי שימוש אלו על-ידי רוח טובה כמפורט במסמך זה.

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השירות אנא צור עמנו קשר במייל dfcisrael@gmail.com .

דילוג לתוכן